A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Majątek Spółki

  Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 r. zatwierdzonym przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” sp. z o.o. uchwałą nr 9/2023 z dnia     6 czerwca 2023 r. wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

   
  A.      Aktywa trwałe – 82.039.111,35 zł

  I.           Wartości niematerialne i prawne – 9.881,33 zł

  II.          Rzeczowe aktywa trwałe – 55.190.789,88 zł

  III.         Należności długoterminowe – 476.659,13 zł

  IV.         Inwestycje długoterminowe - 26.062.554,84 zł

  V.         Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 299.226,17 zł

   
  B.      Aktywa obrotowe – 7.698.058,15 zł

  I.           Zapasy – 26.057,68 zł

  II.          Należności krótkoterminowe – 1.343.081,66 zł

  III.         Inwestycje krótkoterminowe – 2.930.609,82 zł

  IV.         Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 3.398.308,99 zł

  C.  Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – 0,00 zł

  D.  Udziały (akcje) własne – 0,00 zł

   

   

   
  Razem majątek – 89.737.169,50 zł

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Magdalena Milczarek
  Publikacja dnia: 03.07.2023
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 03.07.2023
  Dokument oglądany razy: 8776
MegaBIP free (2.09)