K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ \\
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ \\
BIP.gov.pl

  Majątek Spółki

  Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r. zatwierdzonym przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” sp. z o.o. uchwałą nr 2/2020 z dnia     27 sierpnia 2020 r. wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

   
  A.      Aktywa trwałe – 73.362.576,67 zł

  I.           Wartości niematerialne i prawne – 5.208,20 zł

  II.          Rzeczowe aktywa trwałe – 57.449.889,25 zł

  III.         Należności długoterminowe – 444.989,81 zł

  IV.         Inwestycje długoterminowe - 15.443.044,41 zł

  V.         Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 19.445,00 zł

   
  B.      Aktywa obrotowe – 5.613.364,13 zł

  I.           Zapasy – 13.355,67 zł

  II.          Należności krótkoterminowe – 1.391.661,76 zł

  III.         Inwestycje krótkoterminowe – 2.779.966,53 zł

  IV.         Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1.428.380,17 zł

  C.  Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – 0,00 zł

  D.  Udziały (akcje) własne – 0,00 zł

  E.  Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży – 0,00 zł

   

   
  Razem majątek – 78.975.940,80 zł

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Magdalena Milczarek
  Publikacja dnia: 22.09.2020
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 22.09.2020
  Dokument oglądany razy: 4215
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM”


tote bags hair extensions