K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ \\
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ \\
BIP.gov.pl

  Majątek Spółki

  Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r. zatwierdzonym przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” sp. z o.o. uchwałą nr 9/2021 z dnia     28 maja 2021 r. wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

   
  A.      Aktywa trwałe – 77.347.898,31 zł

  I.           Wartości niematerialne i prawne – 2.932,79 zł

  II.          Rzeczowe aktywa trwałe – 55.918.757,36 zł

  III.         Należności długoterminowe – 326.493,75 zł

  IV.         Inwestycje długoterminowe - 21.075.864,27 zł

  V.         Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 23.850,14 zł

   
  B.      Aktywa obrotowe – 6.370.846,51 zł

  I.           Zapasy – 14.236,13 zł

  II.          Należności krótkoterminowe – 1.226.421,16 zł

  III.         Inwestycje krótkoterminowe – 3.228.922,60 zł

  IV.         Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1.901.266,62 zł

  C.  Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – 0,00 zł

  D.  Udziały (akcje) własne – 0,00 zł

   

   

   
  Razem majątek – 83.718.744,82 zł

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Magdalena Milczarek
  Publikacja dnia: 14.06.2021
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 14.06.2021
  Dokument oglądany razy: 4407
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM”


tote bags hair extensions